SKATTESATSER – FIRMAGAVER 2019


WELCOME TO THE IRON & WINE

GAVER I ANSETTELSESFORHOLD

Skattefritaket omfatter gaver til både ansatte og styremedlemmer. Det er ikke anledning til å gi gavekort som kan veksles inn i penger. Verdien av gaven skal legges til inntekten til mottakeren.

 

THE DAILY SPECIALS

GAVER I ANSETTELSESFORHOLD

Fra og med inntektsåret 2019 gjelder det endringer i reglene for skatteplikt for gaver i ansettelsesforhold. Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet fremdeles å anse som skattepliktig inntekt. I visse tilfeller er det imidlertid fritak for beskatning på den ansattes hånd under forutsetning av at gavene gis som ledd i en generell ordning for bedriften.

 

Under forutsetning av at gaver i ansettelsesforhold oppfyller kravene om unntak fra skatteplikt, er de:

  • fradragsberettiget for giver (i samme utstrekning som lønnsutbetalinger)
  • ikke skattepliktig for mottaker og
  • ikke oppgavepliktig
  • ikke trekkpliktig
  • ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

Regler som gjelder fra og med inntektsåret 2019:

fra arbeidsgiver i anledning av mottakerens 20, 30, 40, 50 eller 60 års tjenestetid må bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 8 000. Dersom gavens verdi er høyere enn angitt, foreligger det skatteplikt som lønnsinntekt for det overskytende beløp.

Andre jubileums- og oppmerksomhetsgaver må også bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 4 000. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gave i anledning av at:

  • Bedriften har bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25
  • Mottaker gifter seg eller fyller 50, 60, 70 eller 80 år
  • Mottaker går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften

Beløpsgrensen på kr 4000 gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter.

Gaver utenom jubileer - typisk julegaver

Regler som gjelder fra og med inntektsåret 2019:

Gaver utenom jubileer mv. kan gis med inntil kr 1 000 per inntektsår. Det er en forutsetning at gaven gis i form av en gjenstand (for eksempel julekurv, gavekort som ikke kan innløses i kontanter eller lignende). Det er en endring i reglene fra 2019 og den innebærer at det ikke er et vilkår at arbeidsgiver ikke krever fradrag for utgifter. Arbeidsgiver kan nå kreve fradrag for kostnaden og den er likevel ansett som skattefri for arbeidstaker forutsatt at øvrige vilkår er oppfylt. Utgjør verdien av gaven mer enn kr 1 000, skattlegges det overskytende.

Beløpsgrensen på kr 1 000 gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter.

Sykdom, dødsfall e.l.

Blomster, konfekt eller andre ytelser av mindre verdi gitt i forbindelse med sykdom, dødsfall eller lignende er ikke skattepliktige for mottaker. Dette fordi de anses å falle utenfor fordelsbegrepet i skatteloven. Det foreligger fradragsrett for giver.

Personalrabatt på varer og tjenester

Regler som gjelder fra og med inntektsåret 2019: Fra 1. januar 2019 gjelder det nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet, og arbeidsgivers forpliktelser når det ytes slike rabatter. Ettersom arbeidsgiver nå blir ansvarlig for innrapporteringen av alle rabatter som gis til de ansatte, vil dette kunne innebære god del praktiske utfordringer for arbeidsgiver.

Utgangspunktet er at enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet er skattepliktig, med mindre særskilt skattefritak er gitt.

Det skilles her mellom rabatter som den ansatte får direkte av arbeidsgiver og rabatter som den ansatte får av tredjeparter.

Kostnader til gavegjenstander med firmalogo/firmamerke anses som en fradragsberettiget reklamekostnad for virksomheten. Forutsetningen er at gjenstandene er utformet med reklame for øye, i et større antall og at kostnadene pr. gjenstand ikke overstiger kr 260, det er samme beløp for 2018 og 2019 (iht. forskrift fra SKD)).

Gaver utenfor ansettelsesforhold

Erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjon regnes ikke som skattepliktig inntekt når verdien av gaven ikke overstiger kr 500. Skattefritaket gjelder bare når gaven består av annet enn pengebeløp.

Det gjøres oppmerksom på adgangen til å motta skattefritt inntil kr 1 000 i lønn mv. i arbeidsforhold årlig. Beløpet er ikke lønnsoppgavepliktig, men det må likevel beregnes arbeidsgiveravgift. Skattefritaket er utvidet til kr 6 000 der arbeidstakeren utfører arbeid i betalerens eget hjem eller fritidsbolig. Det er en forutsetning at mottaker ikke driver selvstendig næring innen samme fagfelt som oppdraget gjelder.

Klippet fra KPMG, Verdt å vite som du finner her: https://verdtavite.kpmg.no/gaver-i-ansettelsesforhold/

*vi ber om at du uansett sjekker med skattemyndighetene da det kan tilkomme endringer som vi ikke har registrert.

**beløpene er oppgitt inklusive mva.

FROM OUR GALLERY

Spør oss!

 

Å gi en gave er en del av tilbakemeldingene til den ansatte. Å vise at en setter pris på og verdsetter arbeidet som blir utført. Og ikke minst at en ønsker å oppmuntre til videre innsats og entusiasme.  Gaven fra ditt firma er en del av mange faktorer som påvirker hverdagen.